معنی عشق

 

عشق چیست ؟

 

به کودکی گفتند : عشق چیست؟ گفت : بازی.

 

 به نوجوانی گفتند : عشق چیست؟ گفت : رفیق بازی.

 

 به جوانی گفتند : عشق چیست؟ گفت : پول و ثروت.

 

به پیرمردی گفتند : عشق چیست؟ گفت :عمر.

 

به عاشقی گفتند : عشق چیست؟

 

 چیزی نگفت.آهی کشید و سخت گریست

 

 

 

dir=

/ 0 نظر / 24 بازدید