# جملات_دل_شکسته

خدایا…

خدایا… میخواهم اعتراف کنمدیگرنمیتوانم ، خسته اممن امانت دارخوبی نیستم“مراازمن بگیر”مال خودتمن نمیتوانم نگهش دارم….    
/ 0 نظر / 25 بازدید