# از_غم_دوری

خدایا…

خدایا… میخواهم اعتراف کنمدیگرنمیتوانم ، خسته اممن امانت دارخوبی نیستم“مراازمن بگیر”مال خودتمن نمیتوانم نگهش دارم….    
/ 0 نظر / 19 بازدید

شـبــهـــا

شـبــهـــا زیــــر دوش آب ســــــــردرهــــا میکـــنـم بـغـــــض زخـــمـهــایــم رادر حالی که هــــمــــه میگویند :خــوش به حـــالــَــش …چه زود فــــــرامــــــوش کـــرد.
/ 1 نظر / 15 بازدید