بازیگر

باید بازیگر شوم ،
آرامش را بازی کنم …
باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم …
باز باید مواظب اشک هایم باشم …
باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم … ”

 

باید بازیگر شوم ،
آرامش را بازی کنم …
باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم …
باز باید مواظب اشک هایم باشم …
باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم … ”

/ 2 نظر / 29 بازدید
افسانه

بعدازتواگرمن بخندم تنهابه اجبارعکاس است واگرنه بی تو /من کجا/خنده کجا[ناراحت]