گل بخر

کودکی گل فروش با صدایی عاجزانه التماسم کرد گل بخر

 گفتم برای کی؟

 گفت برای هدیه دادن به عشقت!!...

 گفتم اگه عشقم ب عشقش هدیه داد چی؟

 لحظه ای سکوت کرد و گفت:گل هایم فروشی نیست…!

/ 0 نظر / 28 بازدید