با اومدنت

تو با اومدنت روشنایی رو به زندگیم آوردی و با رفتنت منو توی ظلمت

 

و ســیاهی تنها گذاشتی.کاش هیچ وقت چشامو باز نمی کردم و این

 

روشنایی رو نــمی دیدم.میدونم اینا برات یه مشت چرت و پرته،اما تو

 

فکر نکن من دارم این چرت و پرتارو بـــرای دلـــخودم می نـویسم که

 

حرفام توی دل بمونه. . . ایـنم خــودت یادم دادی.اون روز که اینجا رو

 

ساختم اینقدر دوستت داشتم که می خواستم یه جوری به همه

 

بگم که چقدر دوست دارم....اما افسوس  .

/ 0 نظر / 23 بازدید