خدا


 در دل کسی که امید را به زندگی ناامیدی بر می گرداند.
 در چشمان کسی که خنده را به جای غم در دلها می نشاند.
 در دستان کسی که از بزرگی و مهربانیش گره از کار خیلی ها گشوده...
 و در قلب و روح خیلی ها که قد خوبی هایشان به بلندای آسمان است.
 آری. خدا را می شود همه جا دید و احساس کرد...

/ 0 نظر / 2 بازدید