یادت

سر میز شام یادت که میافتم بغض میکنم


 اشک در چشمانم حلقه میزند


 همه متعجب نگاهم میکنند


لبخند میزنم و میگویم :چقدر داغ بود !....


/ 1 نظر / 2 بازدید
اوراق چی

اگ زمینه وبت مشکی باش خیلی خوب