گرگــــــــ

از  چوپـــان  پیری پرسیـــدند: چه خبــــر؟

 

 بـــا لحن تلــــخی گفت :  گرگــــــــ  شد


 آن بره ای که نوازشش میـــکـــردم.../ 2 نظر / 33 بازدید
ستاره

زندگی چیدن سیب است باید چید و رفت زندگی تکرار پاییز است باید دید و رفت زندگی رودیست جاری هر که آمد شادمان کوزه ای پر کرد و رفت قاصدک، این کولی خانه به دوش روزگار کوچه گردی های خود را زندگی نامید و رفت....

حسام

دلتنگم.و با هیچ کسم میل سخن نیست کس در همه افاق ب دلتنگی من نیست..... لایک داداش