افسوس

خوابیده بودم کابوس میدیدم ؛ از خواب بلند شدم تا به آغوشت پناه ببرم…

افسوس …

یادم رفته بود که از نبودنت به خواب پناه برده بودم...

/ 0 نظر / 3 بازدید