باید...

♛مـثـل تـکــه ابـری کـه گـیـر کـرده بـاشـد ♛★مـیـانِ دو کــوه★♕راهِ فــراری نــدارم♕♝بــایــد بِـبــارم♝✘آنـقــدر کـــه تـمـــام شـــوم ...✘ ادامه مطلب
/ 1 نظر / 53 بازدید

فکـــــر

آخـــــرین فـــــردی کـــــه , درســـــت قبـــــل از خـــــواب , در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ... کســـــی اســـــت کـــــه , " قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 78 بازدید
آبان 96
1 پست
اسفند 93
7 پست
تیر 93
11 پست
اسفند 92
45 پست
بهمن 92
22 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
25 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
20 پست